Místní akční skupina Svatováclavsko

Uzavřené výzvy MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. z IROP, OPZ, PRV, OPŽP (ARCHIV)

2018

MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 2: INKLUZE A VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SKUPIN

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 2: Inkluze a vzdělávání sociálních skupin“.

Datum vyhlášení Výzvy: 20. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
Datum ukončení
příjmu žádostí: 30. 7. 2018

TEXT VÝZVY (aktuální po revizi od 26.4.2018 - změna termínu ukončení příjmu žádostí)

Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha 2 - Etický kodex osob podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS
Příloha 3 - Vyrovnávací platby
Příloha 4 - Údaje o sociální službě
Příloha 5 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu
Příloha 6 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

PODKLADY ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE 24.10.2017

POZVÁNKA
PREZENTACE
PREZENTACE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI OPZ


ARCHIV

Text výzvy platný do 22.2.2018
Text výzvy platný do 25.4.2018


4. VÝZVA MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – BEZPEČNÁ DOPRAVA II.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 4. výzvu 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO – IROP – Bezpečná doprava II.“

Datum vyhlášení Výzvy: 18. 6. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 18. 6. 2018
Datum ukončení příjmu žádostí: 22. 7. 2018

TEXT VÝZVY
PŘÍLOHA 1 - KRITÉRIA HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI
PŘÍLOHA 2 - KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
PREZENTACE ZE SEMINÁŘE 16. 6. 2018

UZAVŘENÁ VÝZVA: 3. VÝZVA - SLOŽKY IZS: MODERNIZACE TECHNIKY A PREVENCE


MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlásila 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – SLOŽKY IZS: MODERNIZACE TECHNIKY A PREVENCE“. Příjem žádostí byl ukončen 7. 6. 2018.

Datum vyhlášení Výzvy: 16. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 7. 6. 2018

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ VÝBĚROVOU KOMISÍ MAS 26.6.2018
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS DNE 26.6.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZE DNE 26.6.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBĚRU MAS ZE DNE 28.6.2018 (včetně vybraných projektů k financování)

TEXT VÝZVY - AKTUÁLNÍ (PLATNÝ OD 4.6.2018)
Příloha 1 - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Příloha 2 - Směrnice Interní postupy MAS pro IROP - aktuální verze
Příloha 3 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 4 - Kritéria věcného hodnocení
Příloha 5 - Etický kodex
Příloha 6 - Jednací řád Výběrové komise MAS

ARCHIV DOKUMENTŮ (NEPLATNÉ VERZE):
Text výzvy - verze 3 - neaktuální

Text výzvy - verze 2 - neaktuální
Text výzvy - verze 1 - neaktuální
Příloha 2 - Směrnice Interní postupy MAS pro IROP - neaktuální

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017 - PREZENTACE
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017

UZAVŘENÁ VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 3: PRORODINNÁ OPATŘENÍ II.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlásila Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření II.“.

Datum vyhlášení Výzvy: 26. 3. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 26. 3. 2018
Datum ukončení 
příjmu žádostí: 3. 6. 2018

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZE DNE 26.6.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS ZE DNE 28.6.2018 

TEXT VÝZVY
Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha 2 - Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS
Příloha 3 - Podporované aktivity

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
Pozvánka na seminář 21.5.2018

UZAVŘENÁ VÝZVA: VÝZVA MAS V SOULADU S PRV - INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ,  PODNIKÁNÍ V NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTECH A CESTOVNÍM RUCHU

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje 2. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH PROJEKTŮ V 2. VÝZVĚ MAS

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZE DNE 26.6.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS ZE DNE 28.6.2018

Datum vyhlášení Výzvy: 9. 4. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 4. 2018
Datum ukončení příjmu žádostí: 14. 5. 2018

Termín registrace na RO SZIF: 16. 7. 2018

Celková výše dotace pro 2. Výzvu: 5 110 830 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci dvou Fichí:

1. Fiche 1 Investice do zemědělských podniků (výše dotace pro Fichi 1 je 3 066 560 Kč)
2
. Fiche 2 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu (výše dotace pro Fichi 2 je 2 044 270 Kč)

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vždy ve středu od 9:00 do 16:00 a kdykoliv po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termíny konzultací k výzvě je možné kdykoliv po telefonické nebo e-mailové  domluvě. Seminář pro žadatele se uskuteční v pondělí 23. dubna 2018 od 16:30 hodin ve foyeru Domu kultury ve Stochově na adrese Jaroslava Šípka 486, Stochov (viz. POZVÁNKA)

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků
Fiche 2 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu

Interní postupy hodnocení a výběru projektů pro programový rámec PRV

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

UZAVŘENÁ VÝZVA: 1. VÝZVA - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU (IROP)

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS DNE 25.4.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZE DNE 25.4.2018

ARCHIV DOKUMENTŮ VÝZVY:

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU“.

Datum vyhlášení Výzvy: 12. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2018

TEXT VÝZVY -AKTUÁLNÍ

Příloha 1 - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Příloha 2 - Směrnice Interní postupy MAS pro IROP
Příloha 3 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 4 - Kritéria věcného hodnocení
Příloha 5 - Etický kodex
Příloha 6 - Jednací řád Výběrové komise MAS

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017 - PREZENTACE
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 25.10.2017

ARCHIV DOKUMENTŮ (NEPLATNÉ VERZE):

Text výzvy (neplatná verze)

UZAVŘENÁ VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 1: PREVENCE KRIMINALITY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (OPZ)

ARCHIV DOKUMENTŮ VÝZVY:

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 1: Prevence kriminality a drogové závislosti“.

Datum vyhlášení Výzvy: 18. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 18. 10. 2017
Datum ukončení
příjmu žádostí: 31. 1. 2017

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS 13.3.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE ZE DNE 13.3.2018
KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ - ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU - VÝBĚR PROJEKTŮ

TEXT VÝZVY - AKTUÁLNÍ OD 22.11.2017
Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha 2 - Etický kodex osoby
podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS

PODKLADY ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE 24.10.2017

POZVÁNKA
PREZENTACE
PREZENTACE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI OPZ

ARCHIV (NEPLATNÉ VERZE DOKUMENTŮ)
Text výzvy (neplatná verze)

2017

UZAVŘENÁ VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 3: PRORODINNÁ OPATŘENÍ (OPZ)

ARCHIV DOKUMENTŮ VÝZVY:

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ ukončila dne 18.12.2017 v 16:00 hodin příjem žádostí ve výzvě o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 3 Prorodinná opatření“.

Datum vyhlášení Výzvy: 18. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 18. 10. 2017
Datum ukončení
příjmu žádostí: 18. 12. 2017

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS
Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 23.1.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS - VÝBĚR PROJEKTŮ
KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A KLUB KAČICE
KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - INDIÁNSKÉ PRÁZDNINY

TEXT VÝZVY - AKTUÁLNÍ OD 22.11.2017
Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha 2 - Etický kodex osoby
podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS

PODKLADY ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE 24.10.2017

POZVÁNKA
PREZENTACE
PREZENTACE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI OPZ

ARCHIV (NEPLATNÉ VERZE DOKUMENTŮ)
Text Výzvy (neplatná)


UZAVŘENÁ VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – BEZPEČNÁ DOPRAVA (IROP)

ARCHIV DOKUMENTŮ VÝZVY:

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ ukončila dne 27.11.2017 v 16:00 hodin příjem žádostí ve výzvě o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – BEZPEČNÁ DOPRAVA“.

22.12.2017 byla finalizována kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti u jednotlivých žádostí o podporu ve výzvě MAS s názvem "2.Výzva MAS Svatováclavsko-IROP-Bezpečná doprava-SC 1.2". Všechny 4 přijaté žádosti o dotaci v celkové výši 4 364 354,07 Kč splňují podmínky a následuje další kolo hodnocení. V souladu s pravidly MAS následuje věcné hodnocení žádostí.

Seznam žádostí splňující kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Celkem byly přijaty 4 žádosti o dotaci v celkové výši 4 364 354,07 Kč. V souladu s pravidly MAS začíná následující den hodnocení podle směrnice MAS "Interní postupy MAS pro IROP".

Seznam přijatých žádostí
Pozvánka na jednání Výběrové komise MAS
Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 23.1.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS - VÝBĚR PROJEKTŮ

Datum vyhlášení Výzvy: 16. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 10. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 27. 11. 2017

Text výzvy
Příloha 1 - Strategie komuniteně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Příloha 2 - Směrnice Interní postupy MAS pro IROP
Příloha 3 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 4 - Kritéria věcného hodnocení - AKTUÁLNÍ PO REVIZI 27.10.2017
Příloha 5 - Etický kodex
Příloha 6 - Jednací řád Výběrové komise MAS

ARCHIV DOKUMENTŮ (NEPLATNÉ VERZE):
Text výzvy - verze 1 - neplatná verze