Místní akční skupina Svatováclavsko

Program rozvoje venkova (PRV) - aktuálně vyhlášené výzvy

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje 2. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Datum vyhlášení Výzvy: 9. 4. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 4. 2018
Datum ukončení příjmu žádostí: 14. 5. 2018

Termín registrace na RO SZIF: 16. 7. 2018

Celková výše dotace pro 2. Výzvu: 5 110 830 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci dvou Fichí:

1. Fiche 1 Investice do zemědělských podniků (výše dotace pro Fichi 1 je 3 066 560 Kč)
2
. Fiche 2 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu (výše dotace pro Fichi 2 je 2 044 270 Kč)

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vždy ve středu od 9:00 do 16:00 a kdykoliv po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termíny konzultací k výzvě je možné kdykoliv po telefonické nebo e-mailové  domluvě. Seminář pro žadatele se uskuteční v pondělí 23. dubna 2018 od 16:30 hodin ve foyeru Domu kultury ve Stochově na adrese Jaroslava Šípka 486, Stochov (viz. POZVÁNKA)

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků
Fiche 2 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu

Interní postupy hodnocení a výběru projektů pro programový rámec PRV

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE


DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A POMOC PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

PRV: Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Přesný popis včetně příloh najdete na webových stránkách SZIF

resp.

Jak se registrovat na Portál farmáře SZIF?
Pro podání žádostí do PRV musí mít každý žadatel zřízen přístup na PF (portál farmáře). Zde Vám přinášíme návod jak si přístup zřídit.


Portál farmáře je webový informační systém a naleznete jej na https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod. K přístupu musíte být připojeni k internetu a používat podporovaný prohlížeč.

Pro záískání přístupu je třeba vyplnit PDF formulář žádosti o zřízení přístupu: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fstatic%2Fpf%2F%c5%b9%c3%a1dost%20o%20p%c5%99%c3%adstup%20do%20Port%c3%a1lu%20farm%c3%a1%c5%99e.pdf

Doporučujeme vyplnit v el. podobě, podepsat elektronickým podpisem (máte-li) a poslat na datovou schránku SZIF: jn2aiqd

Pokyny k vyplnění: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fstatic%2Fpf%2F%c5%b9%c3%a1dost%20o%20p%c5%99%c3%adstup%20do%20Port%c3%a1lu%20farm%c3%a1%c5%99e.pdf