Místní akční skupina Svatováclavsko

7. VÝZVA MAS V SOULADU S PRV - KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje 7. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Termín vyhlášení výzvy: 3. 7. 2020
Termín příjmu žádostí: od 7. 7. 2020 do 23. 8. 2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 19. 10. 2020

Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Fiche 4 - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Interní postupy hodnocení o výběru projektů pro programový rámec PRV (platnost od 17.6.2020)

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele ze dne 13.7.2020

Postup podání Žádosti o dotaci

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH PROJEKTŮ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZE DNE 7. 10. 2020

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBĚRU MAS ZE DNE 12. 10. 2020Regiony obcí

regiony obcí