Místní akční skupina Svatováclavsko

4. VÝZVA MAS V SOULADU S PRV - INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, PODNIKÁNÍ V NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTECH A CESTOVNÍM RUCHU

AKTUÁLNÍ STAV: PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN


SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ
Zápis z jednání Výkonného výboru MAS ze dne 27.8.2018
Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 25.8.2018

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje 4. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Datum vyhlášení Výzvy: 18. 7. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 19. 7. 2018
Datum ukončení příjmu žádostí: 16. 8. 2018

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2018

Celková výše dotace pro 4. Výzvu:
 4 985 830 Kč


Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci dvou Fichí:
1. Fiche 1 Investice do zemědělský ch podniků (výše dotace pro Fichi 1 je 2 941 560,00 Kč)
2
. Fiche 2 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu (výše dotace pro Fichi 2 je 2 044 270,00 Kč)

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vždy ve středu od 9:00 do 16:00 a kdykoliv po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termíny konzultací k výzvě je možné kdykoliv po telefonické nebo e-mailové  domluvě. 

Seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin ve foyeru Domu kultury ve Stochově, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov. 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE 26.7.2018
ODPOVĚDI NA DOTAZY ŽADATELŮ ZE SEMINÁŘE 26.7.2018

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků
Fiche 2 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu

Interní postupy hodnocení a výběru projektů pro programový rámec PRV

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Klasifikace CZ-NACE

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek 

Povinná příloha Žádosti o dotaci v případě, že projekt je zaměřen na činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) ve vazbě na venkovskou turistiku

UŽITEČNÉ INFORMACE:

Jak se registrovat na Portál farmáře SZIF


Pro podání žádostí do PRV musí mít každý žadatel zřízen přístup na PF (portál farmáře). Zde Vám přinášíme návod jak si přístup zřídit.


Portál farmáře je webový informační systém a naleznete jej na https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod. K přístupu musíte být připojeni k internetu a používat podporovaný prohlížeč.

Pro získání přístupu je třeba vyplnit PDF formulář žádosti o zřízení přístupuhttps://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/static/pf/zadost_o_pristup_do_portalu_farmare.pdf

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/nejcastejsi_dotazy/pf/1472024968429.pdf

PRV: Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Odkazy na postu pro nahrávání žádostí na Portál farmáře.

Přesný popis včetně příloh najdete na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

resp:Regiony obcí

regiony obcí