Místní akční skupina Svatováclavsko

Práva a povinností členů spolku MAS Svatováclavsko

Práva a povinnosti členů spolku

Práva a povinnosti členů spolku MAS Svatováclavsko se řídí čl. IX. Stanov.

1. Práva členů spolku

Člen spolku má právo

 1. být informován o programu a akcích spolku a účastnit se těchto akcí,
 2. účastnit se Valné hromady spolku a jednání orgánů spolku označených jako veřejná,
 3. uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti a k hospodaření spolku,
 4. využívat výhody a slevy poskytované spolkem,
 5. volit své zástupce do orgánů spolku a být do nich volen,
 6. vystoupit ze spolku,
 7. vykonávat další ze Stanov vyplývající práva.

2. Povinnosti člena spolku

Člen má povinnost zejména

 1. dodržovat Stanovy spolku,
 2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
 3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
 4. platit řádně a včas členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou,
 5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
 6. plnit další povinnosti vyplývající ze stanov a dalších závazných dokumentů spolku,
 7. včas se omluvit v případě neúčasti na jednání Valné hromady nebo orgánů MAS, ve kterých je členem.

3. Členské příspěvky

200 Kč / členRegiony obcí

regiony obcí