Místní akční skupina Svatováclavsko

10. Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. z Programu rozvoje venkova

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje 10. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Termín vyhlášení výzvy: 17. 7. 2023
Termín příjmu žádostí: od 17. 7. 2023 do 31. 8. 2023 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 31. 10. 2023

10. Výzva MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Fiche 4 - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Interní postupy MAS pro PRV

Pozvánka na seminář pro žadatele

Příloha výzvy - Seznam podpořených žadatelů

Seznam přijatých Žádostí o podporu

Zápis z jednání Výběrové komise 17. 10. 2023

Zápis z jednání Výkonného výboru 24. 10. 2023 - výběr projektů na MASRegiony obcí

regiony obcí