Místní akční skupina Svatováclavsko

UZAVŘENÁ VÝZVA: VÝZVA MAS V SOULADU S PRV - INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, PODNIKÁNÍ V NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTECH A CESTOVNÍM RUCHU

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje 2. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH PROJEKTŮ V 2. VÝZVĚ MAS

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZE DNE 26.6.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS ZE DNE 28.6.2018

Datum vyhlášení Výzvy: 9. 4. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 4. 2018
Datum ukončení příjmu žádostí: 14. 5. 2018

Termín registrace na RO SZIF: 16. 7. 2018

Celková výše dotace pro 2. Výzvu: 5 110 830 Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci dvou Fichí:

1. Fiche 1 Investice do zemědělských podniků (výše dotace pro Fichi 1 je 3 066 560 Kč)
2
. Fiche 2 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu (výše dotace pro Fichi 2 je 2 044 270 Kč)

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vždy ve středu od 9:00 do 16:00 a kdykoliv po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termíny konzultací k výzvě je možné kdykoliv po telefonické nebo e-mailové  domluvě. Seminář pro žadatele se uskuteční v pondělí 23. dubna 2018 od 16:30 hodin ve foyeru Domu kultury ve Stochově na adrese Jaroslava Šípka 486, Stochov (viz. POZVÁNKA)

Šablony cenového marketingu

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků
Fiche 2 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu

Interní postupy hodnocení a výběru projektů pro programový rámec PRV

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELERegiony obcí

regiony obcí