Místní akční skupina Svatováclavsko

2. VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ II

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO 2021+ vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP    INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ II“  - VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD).

Datum vyhlášení výzvy: 1. 11. 2023
Datum zahájení příjmu žádosti (datovou schránkou) na MAS: 8. 11. 2023
Datum ukončení příjmu žádostí na MAS: 11. 12. 2023, 23:59
TEXT VÝZVY
PŘÍLOHA 1 - INTERNÍ POSTUPY MAS
PŘÍLOHA 2 - KONTROLNÍ LIST: KRITÉRIA FNaP
PŘÍLOHA 3 - KONTROLNÍ LIST: KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
PŘÍLOHA 4 - ŠABLONA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU
PŘÍLOHA 5 - PODKLADY PRO HODNOCENÍ ZŠ
PŘÍLOHA 6 - PŘIPRAVENOST VYBRANÝCH PŘÍLOH ŽoD
PŘÍLOHA 7 - VYJÁDŘENÍ MAS
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
SEZNAM PŘIJATÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ - 2. VÝZVA MAS V IROP
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE 24. 1. 2024
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 30. 1. 2024 - výběr projektů k podpořeRegiony obcí

regiony obcí