Místní akční skupina Svatováclavsko

VÝZVA MAS SVATOVÁCLAVSKO, Z.S. - OPŽP - REALIZACE ÚSES A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

MAS SVATOVÁCLAVSKO, IČO: 03988457, vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: Výzva MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 11. března 2019
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 11. března 2019, 10:00 hod.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. března 2019, 10:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 7. října 2019, 20:00 hod.
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. června 2023

Alokace výzvy (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 2 000 000 Kč.
Alokace výzvy (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 2 000 000 Kč.
Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu podporovaných opatření: 100 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu podporovaných opatření: 2 500 000 Kč.
Podpora podporovaných opatření je maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů, míra spolufinancování je 20 %.

Podrobné informace a podmínky jsou uvedeny v textu výzvy a přílohách výzvy.

TEXT VÝZVY

PŘÍLOHA Č. 12.1 - PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ 2014 - 2020

PŘÍLOHA Č. 12.2 - KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI

PŘÍLOHA Č. 12.3 - NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

PŘÍLOHA Č. 12.4 - METODIKA PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ Z OBLASTI OSOBNÍCH A REŽIJNÍCH VÝDAJŮ V OPŽP 2014 – 2020

PŘÍLOHA Č. 12.5 - STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU - VÝSADBA STROMŮ

PŘÍLOHA Č. 12.6 - STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU - PÉČE O FUNKČNÍ VÝSADBY OVOCNÝCH DŘEVIN

PŘÍLOHA Č. 12.7 - BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ A ŠKOLKAŘSKY DOSTUPNÉ DRUHY AUTOCHTONNÍCH DŘEVIN

PŘÍLOHA Č. 12.8 - INTERNÍ POSTUPY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PRO IMPLEMENTACI SCLLD PRO OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu:

Pro konzultace se žadatel může obracet na MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov.
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Fleischmann
E-mail: info@massvatoaclavsko.cz
Tel.: 603 489 888Regiony obcí

regiony obcí