Místní akční skupina Svatováclavsko

1. VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO 2021+ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP    INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I“  - VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD).

Dne 23. 8. 2023 je zveřejněna OPRAVA VÝZVY v polích Datum zahájení příjmu projektových záměrů na MAS  a Datum ukončení realizace projektu. Opravená pole jsou žlutě podbarvena.

TEXT VÝZVY - OPRAVA

TEXT VÝZVY
PŘÍLOHA 1 - INTERNÍ POSTUPY MAS
PŘÍLOHA 2 - KONTROLNÍ LIST: KRITÉRIA FNaP
PŘÍLOHA 3 - KONTROLNÍ LIST: KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
PŘÍLOHA 4 - ŠABLONA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU
PŘÍLOHA 5 - PODKLADY PRO HODNOCENÍ ZŠ
PŘÍLOHA 6 - PŘIPRAVENOST VYBRANÝCH PŘÍLOH ŽoD
PŘÍLOHA 7 - VYJÁDŘENÍ MAS

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO ŽADATELE K 1. VÝZVĚ „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I“

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE 17. 10. 2023

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 24. 10. 2023 - výběr projektů k podpořeRegiony obcí

regiony obcí