Místní akční skupina Svatováclavsko

3. VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ III

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO 2021+ vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP    INFRASTRUKTURA PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ III“  - VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP 48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD).

Datum vyhlášení výzvy: 2. 2. 2024
Datum zahájení příjmu žádosti (datovou schránkou) na MAS: 2. 2. 2024
Datum ukončení příjmu žádostí na MAS: 11. 3. 2024, 23:59
TEXT VÝZVY
PŘÍLOHA 1 - INTERNÍ POSTUPY MAS
PŘÍLOHA 2 - KONTROLNÍ LIST: KRITÉRIA FNaP
PŘÍLOHA 3 - KONTROLNÍ LIST: KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
PŘÍLOHA 4 - ŠABLONA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU
PŘÍLOHA 5 - PODKLADY PRO HODNOCENÍ ZŠ
PŘÍLOHA 6 - PŘIPRAVENOST VYBRANÝCH PŘÍLOH ŽoD
PŘÍLOHA 7 - VYJÁDŘENÍ MAS
Seznam přijatých projektových záměrů
Zápis z jednání Výběrové komise 27. 3. 2024
Zápis z jednání Výkonného výboru 3. 4. 2024


Regiony obcí

regiony obcí