Místní akční skupina Svatováclavsko

8. VÝZVA MAS V SOULADU S PRV - FICHE 2: PODNIKÁNÍ V NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTECH A CESTOVNÍM RUCHU; FICHE 4: KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje 8. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Termín vyhlášení výzvy: 9. 6. 2021
Termín příjmu žádostí: od 9. 6. 2021 do 11. 7. 2021 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2021

VÝZVA MAS č. 8 k předkládání Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
Fiche 2 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu
Fiche 4 - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Seznam přijatých žádostí
Pozvánka na jednání Výběrové komise MAS, 20.8.2021, 14:00 hod.
Pozvánka na jednání Výkonného výboru MAS, 20.8.2021, 17:00 hod.

Seznam vybraných projektů
Zápis z jednání Výběrové komise MAS ze dne 20.8.2021 - věcné hodnocení žádostí 8. výzvy MAS z PRV
Zápis z jednání Výkonného výboru MAS ze dne 20.8.2021 - výběr projektů z 8. výzvy MAS z PRV

Interní postupy hodnocení o výběru projektů pro programový rámec PRV (platnost od 2. června 2021)

Pozvánka na seminář pro žadatele ve výzvě MAS dne 16. června 2021 od 15 hod.

Postup podání Žádosti o dotaciRegiony obcí

regiony obcí