Místní akční skupina Svatováclavsko

Přihláška za člena (partnera) MAS

Přihlášku je možné stáhnout, vyplnit a osobně nebo poštou odevzdat do kanceláře MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., která sídlí na adrese: J. Šípka 486, 273 03 Stochov.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽDENÍ ZDE.

Členem (partnerem) spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, pokud projeví souhlas se stanovami a cíli spolku. Členové spolku musí mít na území působnosti spolku trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci Výkonného výboru spolku. MAS je otevřeným Místním partnerstvím.

Žadatel o členství doručí písemnou přihlášku do kanceláře spolku, která ji postoupí Výkonnému výboru spolku ke schválení. Ten je povinen o této žádosti rozhodnout nejpozději ve lhůtě 3 měsíců, jinak se má za to, že přihlášku schválil. Proti nesouhlasnému rozhodnutí Výkonného výboru se lze odvolat k nejbližší Valné hromadě. Členství vzniká dnem schválení přihlášky za člena (Výkonným výborem či na základě odvolání Valnou hromadou), popřípadě marným uplynutím shora uvedené tříměsíční lhůty.

Regiony obcí

regiony obcí