Místní akční skupina Svatováclavsko

UZAVŘENÁ VÝZVA: MAS SVATOVÁCLAVSKO - OPZ 1: PREVENCE KRIMINALITY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (OPZ)

ARCHIV DOKUMENTŮ VÝZVY:

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem "MAS Svatováclavsko - OPZ 1: Prevence kriminality a drogové závislosti“.

Datum vyhlášení Výzvy: 18. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 18. 10. 2017
Datum ukončení
příjmu žádostí: 31. 1. 2017

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS 13.3.2018
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE ZE DNE 13.3.2018
KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ - ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU - VÝBĚR PROJEKTŮ

TEXT VÝZVY - AKTUÁLNÍ OD 22.11.2017
Příloha 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha 2 - Etický kodex osoby
podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS

PODKLADY ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE 24.10.2017

POZVÁNKA
PREZENTACE
PREZENTACE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI OPZ

ARCHIV (NEPLATNÉ VERZE DOKUMENTŮ)
Text výzvy (neplatná verze)Regiony obcí

regiony obcí