Místní akční skupina Svatováclavsko

6. VÝZVA MAS V SOULADU S PRV - INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, PODNIKÁNÍ V NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTECH A CESTOVNÍM RUCHU

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje 6. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

SEZNAM VYBRANÝCH NA NEVYBRANÝCH PROJEKTŮ
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS 30.4.2019
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS 29.4.2019
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Datum vyhlášení Výzvy: 1. 2. 2019
Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 2. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2019

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. 

Termín registrace na RO SZIF: 6. 5. 2019

Celková výše dotace pro 6. Výzvu:
 2 822 655,00 Kč


Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci dvou Fichí:
1. Fiche 1 Investice do zemědělských podniků (výše dotace pro Fichi 1 je 1  576 960,00 Kč),
2
. Fiche 2 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu (výše dotace pro Fichi 2 je 1 245 695,00 Kč).

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vždy ve středu od 9:00 do 16:00 a kdykoliv po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termíny konzultací k výzvě je možné kdykoliv po telefonické nebo e-mailové  domluvě. 

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE PRO ŽADATELE 26. 2. 2019

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
Seminář pro žadatele se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 17 hodin ve foyeru Domu kultury ve Stochově, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov. 

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků
Fiche 2 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu

Interní postupy hodnocení a výběru projektů pro programový rámec PRV (platnost od 16.1.2019)

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Klasifikace CZ-NACE

Šablony cenového marketingu

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek 

Povinná příloha Žádosti o dotaci v případě, že projekt je zaměřen na činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) ve vazbě na venkovskou turistiku

UŽITEČNÉ INFORMACE:

Jak se registrovat na Portál farmáře SZIF


Pro podání žádostí do PRV musí mít každý žadatel zřízen přístup na PF (portál farmáře). Zde Vám přinášíme návod jak si přístup zřídit.


Portál farmáře je webový informační systém a naleznete jej na https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod. K přístupu musíte být připojeni k internetu a používat podporovaný prohlížeč.

Pro získání přístupu je třeba vyplnit PDF formulář žádosti o zřízení přístupuhttps://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/static/pf/zadost_o_pristup_do_portalu_farmare.pdf

Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/nejcastejsi_dotazy/pf/1472024968429.pdf

PRV: Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Odkazy na postu pro nahrávání žádostí na Portál farmáře.

Přesný popis včetně příloh najdete na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

resp:Regiony obcí

regiony obcí