Místní akční skupina Svatováclavsko

MISTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KLADNO - MAP II

4. 7. 2019
Cílem projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Kladno - MAP II (MAP II) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách zejména prohloubením procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubením procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty. Nedílnou součástí MAP II bude rozvoj a aktualizace finálního MAP s Akčním plánem na dobu minimálně 12 měsíců po ukončení realizace projektu MAP II.

Realizace projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno – MAP II"
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_47/0009080


Datum zahájení realizace projektu : 1. 9. 2018
Datum ukončení realizace projektu : 31. 8. 2021

Projektu se zúčastní : 96 Mateřských škol, Základních škol a Mateřských a Základních škol z Kladna a celého správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP).

Cílem projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Kladno - MAP II (MAP II) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách zejména prohloubením procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubením procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty. Nedílnou součástí MAP II bude rozvoj a aktualizace finálního MAP s Akčním plánem na dobu minimálně 12 měsíců po ukončení realizace projektu MAP II.

 Jaký problém projekt řeší?

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

MAP řeší rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, boření bariér, které brání hlubší spolupráci mezi školami, školskými zařízeními a jejich zřizovateli, dalšími vzdělavateli, zaměstnavateli, pro zlepšení uplatnění mladých lidí na trhu práce. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů (vzdělavatelů) pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Jedním z hlavních přínosů realizace projektu MAP II je vyřešení problému s vybudováním a rozvojem udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomohou ke zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Při identifikaci problémů vycházel žadatel ze schváleného dokumentu MAP ORP Kladno, který byl zpracovaný na základně analýz lokálních strategií, z dotazníkového šetření realizovaného na území ORP Kladno, a to vlastními silami i prostřednictvím MŠMT, a zapojení dalších dostupných dat poskytovaných ČŠI, ČSÚ. Syntézou existujících dat a analyzovaných strategií byly stanoveny základní cíle pro novou územní strategii rozvoje vzdělávání. Na analytickou část navázala příprava a definování Strategického rámce a stanovení priorit.

 Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny problému lze spatřovat v decentralizaci regionálního školství, která proběhla bez budování vazeb a odborných kapacit zejména na středních úrovních řízení, které zajišťují přípravu podkladů a nastavení vize rozvoje jednotlivých škol. Vzdělávací zařízení donedávna řešila pouze vlastní potřeby pro zajištění chodu bez další vazby na potřebu komplexního zajištění rozvoje dětí a žáků nejen v rámci formálního vzdělávání ale i neformálního, umožňujícího budování kladného přístupu k procesu vzdělávání.

Roztříštěnost regionálního školství způsobila, že se systémové změny nepromítají do jednotlivých částí vzdělávacího systému rovnoměrně a jejich efekt tak není dostatečný. V současné době se zvedají nároky na pedagogy v oblasti zvyšujícího se počtu dětí se SVP a dalšími znevýhodněními, která, pokud nejsou systémově řešena, s sebou přinášejí riziko snižování kvality vzdělávání. Mnohdy pouze z důvodu neochoty jednotlivých aktérů v oblasti vzdělávání (mezi sebou navázat kontakty, či vztahy) blíže se této problematice systematicky věnovat a využít dobrých zkušeností z jiných škol.

V řešeném území je dostatečná celková kapacita vzdělávacích zařízení, není však rovnoměrně využívána. Prostřednictvím konceptu vzdělávání v řešeném území se utvoří jasné představy o prioritách nejen v oblasti modernizace potřebné infrastruktury. Ucelený koncept pomůže v dlouhodobém horizontu lépe plánovat potřebné investice a také na ně v dostatečném předstihu vyčlenit finanční prostředky. Toto vše začal řešit již projekt MAP I, který se snažil vytvořit systematickou koncepci vzdělávání na celém svém území, nastavit systém sdílení zkušeností a nastavit jednotné metodické kroky, které zlepší aplikaci systémových řešení na celém území.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, a to zejména podporou společného plánování a sdílení aktivit v území a podporou intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání, popř. zaměstnavatelů v místě, zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Jedním z cílů projektu je i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Cílem projektu je dlouhodobá a systematická koncepce podpory vzdělávání, která zajistí podporu kvalitního a dostupného vzdělávání v celém řešeném území. Systematickou koncepcí chceme na našem území propojit vzdělávání pedagogů a modernizaci infrastruktury škol. Jedině spojení odborně dobře připraveného a kreativního pedagoga naplňujícího vzdělávací cíle, mající k dispozici odpovídající technické, personální a finanční zázemí, je předpokladem rozvoje žáků vedoucího k úspěšnému naplnění vzdělávacího procesu a osvojení klíčových kompetencí tvořících základ zdravé osobnosti připravené k dalšímu osobnostnímu a profesnímu rozvoji v dalším životě.

Jaká změna je v důsledku projektu očekávána?

Realizace projektu MAP II přinese nové možnosti všem aktérům v území, ať již se jedná o děti a žáky, rodiče dětí, ředitele či učitele nebo zřizovatele škol. Dětem a žákům: motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka, snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu. Rodičům: více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální vzdělávání), možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy, rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka, platformu pro otevřenou komunikaci. Ředitelům a učitelům: příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci, rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči, možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů.

Zřizovatelům: možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP, příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol, možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol).

Všem aktérům v území: zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území, spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním - zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní (ukazuje to, co dělají sousedi a ti druzí), prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti, zohlednění místních potřeb a podpora v místě – vzdělávání zohledňující místní potřeby, zlepšení kvality vzdělávání, vzdělávání rozvíjející kompetence pro osobní a pracovní život.Regiony obcí

regiony obcí