Místní akční skupina Svatováclavsko

6. VÝZVA MAS V SOULADU S PRV - INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, PODNIKÁNÍ V NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTECH A CESTOVNÍM RUCHU

29. 1. 2019
Od 12. 2. do 31. 3. 2019 mohou právnické i fyzické osoby podnikající žádat o finanční podporu svých projektů, které jsou zaměřeny jako investice do zemědělských i nezemědělských činností v rozličných oblastech podnikání.

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje 6. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Datum vyhlášení Výzvy: 1. 2. 2019
Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 2. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2019

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře. 

Termín registrace na RO SZIF: 6. 5. 2019

Celková výše dotace pro 6. Výzvu:
 2 822 655,00 Kč


Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci dvou Fichí:
1. Fiche 1 Investice do zemědělský ch podniků (výše dotace pro Fichi 1 je 1  576 960,00 Kč),
2
. Fiche 2 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu (výše dotace pro Fichi 2 je 1 245 695,00 Kč).

Více informací naleznete v odkazu http://www.svatovaclavsko.cz/cz/6-vyzva-mas-v-souladu-s-prv-investice-do-zemedelskych-podniku-podnikani-v-nezemedelskych-cinnostech-a-cestovnim-ruchu.Regiony obcí

regiony obcí