Místní akční skupina Svatováclavsko

Zájmové skupiny MAS Svatováclavsko, z.s.

14. 5. 2015
Stanovy MAS Svatováclavsko, z.s., schválené Valnou hromadou ze dne 24.2.2015, určují čtyři Zájmové skupiny, na jejichž spolupráci je založeno fungování spolku.

Fungování spolku je založeno na spolupráci různých Zájmových skupin, z nichž žádná nesmí ovládat rozhodování (tj. kontrolovat více než 50% hlasovacích práv) kteréhokoliv orgánu spolku. Těmito zájmovými skupinami jsou:

- Města a obce,
- Podnikatelé,
- Školy a školská zařízení,
- Neziskové organizace.

Každý člen musí při svém vstupu do spolku jasně deklarovat, do které Zájmové skupiny má být zařazen, což musí odpovídat jeho právní podstatě a zaměření. Výkonný výbor má právo při přijetí jeho přihlášky rozhodnout o zařazení do jiné Zájmové skupiny, než ke které se zájemce o členství hlásí. Člen MAS může být příslušný pouze k jedné Zájmové skupině.

 Členové spadající do jedné Zájmové skupiny se mohou podle vůle a potřeby samostatně scházet a plnit svými návrhy a dobrozdáními poradní úlohu při rozhodování orgánů spolku, spolupracovat s dalšími osobami v území, dávat podněty k realizaci projektů, podílet se společně s Výkonným výborem na tvorbě, aktualizaci a naplňování SCLLD.Regiony obcí

regiony obcí