Místní akční skupina Svatováclavsko

PODPORA PROJEKTŮ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. 3. 2018
V území MAS Svatováclavsko mohou rozliční žadatelé získat až 10 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí.

V území Stochova, Kamenných Žehrovic, Tuchlovic, Lán a Kačice mohou rozliční žadatelé získat až 10 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. MAS Svatováclavsko, jako zprostředkovatel dotace, aktuálně zjišťuje, o jaké projekty je v území uvedených 5 obcí zájem. Volit lze z následujících aktivit:
1) Realizace ÚSES (založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí - 100 % výdajů; zlepšení funkčního stavu biocenter/biokoridorů ÚSES - 80 % výdajů);
2) Protierozní opatření (opatření zamezující vodní erozi - 75 % výdajů; opatření zamezující větrné erozi - 75 % výdajů);
3) zakládání a/nebo obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí atd.), vč. vodních provků a ploch (do výše 60 % výdajů).
O podporu bude moci v následujících letech zažádat široká škála žadatelů, jako např. obce, DSO, státní podniky, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, církve, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající a další.
MAS Svatováclavsko do 18. 3. 2018 sbírá podněty z území, aby mohla rozhodnout o nejvhodnějším nasměrování desetimilionové alokace do jedné či více ze 3 výše uvedených aktivit.
Prosíme všechny potenciální zájemce o podporu některé z výše uvedených aktivit, nechť se se svými dotazy, náměty a připomínkami co nejdříve obrátí na MAS Svatováclavsko (http://www.svatovaclavsko.cz/cz/kontakt).Regiony obcí

regiony obcí