Místní akční skupina Svatováclavsko

REVIZE VÝZVY MAS - INFRASTRUKTURA ŠKOL

16. 11. 2017
V platnost vstoupila revize výzvy MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU.

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU“.

Provedené změny a zdůvodnění:
Datum a čas ukončení příjmu žádostí: Z průběžných konzultací poskytovaných potenciálním žadatelům a ze semináře pro žadatele (25. 10. 2017, Stochov) vyplývá, že potenciální žadatelé jsou připraveni podat žádosti o podporu v lednu až únoru 2018 (na základě výsledků výzvy č. 47 IROP). Případné neprodloužení lhůty pro předkládání projektů opětovně zpomalí míru čerpání, a to jak na úrovni MAS, tak z IROP (hrozí negativní dopad na finanční milníky). Žadatelé nebudou moci realizovat své investiční záměry s cílem zkvalitnit podmínky (infrastrukturu) pro vzdělávání v území MAS.

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu: Z průběžných konzultací poskytovaných potenciálním žadatelům a ze semináře pro žadatele (25. 10. 2017, Stochov) vyplývá, že potenciální žadatelé mají připraveno množství projektových záměrů, z nichž některé byly předloženy jako individuální projekt do výzvy č. 47 IROP. V případě neúspěchu ve výzvě č. 47 jsou žadatelé připraveni podat žádost do výzvy MAS. Navýšení finanční alokace umožní žadatelům bezodkladně čerpat prostředky na připravené záměry, umožní čerpání z programu (sníží riziko neplnění finančních milníků) a přispěje k realizaci potřebných projektů pro zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání v území.

Datum vyhlášení Výzvy: 12. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2018

VÍCE INFORMACÍ O VÝZVĚ ZDERegiony obcí

regiony obcí