Místní akční skupina Svatováclavsko

Místní akční plán pro vzdělávání (MAP)

6. 2. 2016
MAS Svatováclavsko, z.s. se bude zásadním způsobem podílet na tvorbě MAP na území ORP Kladno. Dokument má podpořit optimální využití kapacit a zkvalitnění předškolní výchovy a základního školství.

MAS Svatováclavsko, z.s. se bude zásadním způsobem podílet na tvorbě dokumentu Místní akční plán pro vzdělávání (MAP) na území ORP Kladno (okres Kladno). Dokument má podpořit optimální využití kapacit a zkvalitnění předškolní výchovy a základního školství. Zástupci MAS Svatováclavsko, z.s. budou partnery Magistrátu města Kladna při tvorbě uvedeného dokumentu.

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s místními akčními skupinami

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Jejich hlavním přínosem bude vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. „Aktéři“, tedy představitelé samospráv, ředitelé školských zařízení a představitelé organizací se vzdělávacím programem se sejdou a společně (pod vedením zručného a místních poměrů ve školství znalého moderátora a analytika) dají dohromady koncepci, v níž budou o sobě vědět, ve vhodných případech budou spolupracovat a využívat možnosti a kapacity tak, aby z toho byl co největší užitek.

MAP budou vznikat v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. a gesci převezmou v regionu působící místní akční skupiny.

Úkolem MAS bude svolat „aktéry“ (starosty, ředitele škol, mateřských škol a dalších vzdělávacích organizací a vytvořit tým, který se na zpracování strategie bude podílet. Každý místní akční plán rozvoje vzdělávání bude obsahovat tři povinná opatření:

 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita.
 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání.
 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

  Je možné určit také další opatření volitelná.

  V MAP budou opatření odůvodněna na základě místní analýzy  a k naplnění cílů opatření budou existovat tři „aktivity“:

 4. Aktivity škol (školy budou podporovány zjednodušenou formou financování pomocí šablon).
 5. Infrastruktura pro vzdělávání (nové kapacity a zkvalitňování vzdělávání v návaznosti na IROP).
 6. Aktivity spolupráce (společné využívání lidských a technických kapacit).

  Pouze ty projekty, které budou do MAP začleněny, mají šanci získat podporu z evropských programů pro období 2014-2020, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu. Pro podporu z IROPu bude povinností žadatele doložit nejen soulad s MAP, ale i potřebnost a efektivitu využití v území dohodou zřizovatelů v sousedních obcích (dojezdová vzdálenost) nebo dohodou zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání.


Regiony obcí

regiony obcí