Místní akční skupina Svatováclavsko

Setkání v rámci komunitního projednávání strategie území MAS Svatováclavsko 2015 - 2016

Na území Místní akční skupiny Svatováclavsko proběhlo od března 2015 do října 2016 celkem 13 setkání se zástupci samospráv, neziskových organizací a podnikateli (jedním z nich bylo samostatně pro zemědělské podniky a soukromé zemědělce). Setkání byla uspořádána v jednotlivých obcích rovnoměrně.

Setkání se zúčastnil různý počet osob (nejméně 3 a nejvíce 64 účastníků). Účastníci setkání hodnotili vývoj ve svém regionu v posledních cca. 10 letech, jeho výhody a nedostatky, a zejména upozorňovali na věci, které ztěžují život obyvatel a není v kompetencích a finančních možnostech jednotlivých obcí je řešit. Podněty z jednotlivých setkání byly zpracovány kanceláří MAS a staly se podkladem zejména pro analýzu potřeb regionu a pro sestavení SWOT analýzy v dokumentu Integrovaná strategie území MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Potřeby získané v diskusích je možné rozdělit do několika skupin:

Zlepšení stavu komunikací a situace v dopravě

Neutěšený stav místních komunikací a chodníků přetrvává prakticky všude, v řadě míst poukazovali účastníci diskusí i na špatný stav komunikací v majetku kraje.

Doplnění občanské vybavenosti

Řada obyvatel se dotazovala na kapacitní stav mateřských školek. Vzhledem k populačnímu vývoji budou školky nuceni navyšovat kapacitu. To je úkol pro jejich zřizovatele, tedy obce. Problém se týká všech školek na území MAS. Významný počet zástupců veřejnosti přivítá modernizování učeben pro výuku v základních školách a využití moderní techniky.

Bezpečnost osob a majetku, drogová závislost

Témata kriminality a vandalismu byla v různé míře zmiňovány jako problém ve všech diskusích. Přesto rozdíl mezi městem Stochov a dalšími obcemi byl markantní. Potřebu bezpečnosti osob a majetku (osobního i obecního) obce řeší prostřednictvím Městské policie, kterou provozuje město Stochov. Některé obce využívají služeb Městské policie mimo území MAS (Nové Strašecí). Často byla na setkáních zmiňována problematika drogové a alkoholové závislosti. Řešení je v prevenci a zároveň v koordinaci na celém území. Veřejnost byla také dotazníkovým šetřením zapojena do vytipování lokalit pro instalaci kamerového systému ve Stochově.

Obnova krajiny, podpora zemědělství

Odborníci, zástupci samosprávy i odborníci se shodli na zhoršení stavu v zemědělských oblastech na území. Také byl zmíněn problém ubývání zeleně na celém území MAS. Situace není nijak tragická, ale navýšení zeleně a modernizace v oblasti ŽP prospěje obyvatelům i návštěvníkům. V obci Tuchlovice pan starosta poukázal na problém s invazivními druhy rostlin. Týká se celého území, obklopují nejen cyklostezky a tím, že vytváří kompaktní porosty a vytlačují původní druhy rostlin, jsou nebezpečné pro přírodu. Situace se musí řešit koordinovaně mezi všemi obcemi.

Přehled setkání v rámci komunitního projednávání strategie

Skupina

Místo

Datum

Neziskové organizace
Zápis ke stažení

Lány

23.3.2015

Podnikatelé
Zápis ke stažení

Stochov

24.3.2015

Podnikatelé
Zápis ke stažení

Kačice

24.3.2015

Podnikatelé
Zápis ke stažení

Kamenné Žehrovice

24.3.2015

Samospráva
Zápis ke stažení

Kamenné Žehrovice

5.5.2015

Školy a školská zařízení
Zápis ke stažení

Tuchlovice

23.6.2015

Neziskové organizace
Zápis ke stažení

Stochov

24.6.2015

Neziskové organizace
Zápis ke stažení

Kačice

25.6.2015

Neziskové organizace

Tuchlovice

29.6.2015

Neziskové organizace

Kamenné Žehrovice

29.6.2015

Samospráva
Zápis ke stažení

Stochov

17.8.2015

Zemědělci regionu
Zápis ke stažení

Kačice

15.9.2015

Samospráva
Zápis 8.9.2016 ke stažení
Zápis 17.10.2016 ke stažení

Lány, Stochov

  8. 9.2016
17.10.2016

Několik fotografií ze setkání uvedených v tabulce. Na setkáních kromě SWOT analýzy byly připomínkovány pracovní verze strategie.Regiony obcí

regiony obcí