Místní akční skupina Svatováclavsko

9. VÝZVA MAS V SOULADU S PRV - FICHE 2: PODNIKÁNÍ V NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTECH A CESTOVNÍM RUCHU; FICHE 4: KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. vyhlašuje 9. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Termín vyhlášení výzvy: 1. 2. 2022
Termín příjmu žádostí: od 1. 2. 2022 do 4. 3. 2022 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF: 2. 5. 2022

VÝZVA MAS č. 9 k předkládání Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
Fiche 2 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu
Fiche 4 - Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Interní postupy hodnocení o výběru projektů pro programový rámec PRV (platnost od 2. června 2021)

Pozvánka na seminář pro žadatele 26.1.2022 od 13 hod.

Seznam přijatých žádostí
Seznam vybraných a nevybraných žádostí
Zápis z jednání Výběrové komise MAS - věcné hodnoccení
Zápis z jednání Výkonného výboru MAS - výběr projektů