Místní akční skupina Svatováclavsko

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. prošla dne 2. 6. 2017 věcným hodnocením jednotlivých ŘO. Schválenou verzi a příslušné povinné přílohy je možné stáhnout v následujících odkazech:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Finanční plán a tabulka indikátorů

Kopie žádosti o standardizaci MAS

Rámcový harmonogram plánovaných výzev programového rámce OPZ

Evaluační zpráva (k 31.12. 2018)

Podle předběžných alokací (resp. kolik bude k dispozici peněz ze tří operačních programů pro roky 2016 - 2022, s proplacením do roku 2023), bude mít Místní akční skupina Svatováclavsko k dispozici cca. 37 mil. Kč. Tyto finanční prostředky jsou rozděleny do jednotlivých opatření. Hlavní náplní MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. je uplatňovat metodu LEADER v praxi a rozšířit na celé území. 

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace (tj. realizace) metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen MAS). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii.

Podpora MAS však bude rozšířena i do ostatních Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“), přes které bude možné využít metodu LEADER jako komunitně vedený místní rozvoj (dále jen CLLD). Provozní náklady a náklady na oživení strategií komunitně vedeného místního rozvoje budou hrazeny prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za koordinaci podpory CLLD v rámci ESI fondů je zodpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj.

Strategie je aktuálně v procesu schvalování. Jsou v ní zohledněny možnosti čerpání z následujících operačních programů: Integrovaný regionální operační program (IROP), Zaměstnanost (OP Z) a Program rozvoje venlova (PRV).  Tento primární dokument pro celé období je rozdělen do částí podle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 k integrovanému nástroji Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a jednotlivá opatření jsou součástí prioritních oblastí:

1. Školní a předškolní vzdělávání včetně mimoškolních aktivit
2. Podpora rozvoje infrastruktury a občanské vybavenosti
3. Rozvoj a podpora integrovaného záchranného systému
4. Území jako stvořené pro život i cestovní ruch
5. Podpora malého a středního podnikání